Vedtekter

§1. Navn

Stiftelsens navn er ” Stiftelse Terra Libera”.

§2. Formål

Stiftelsens formål er:      

 • Å forvalte gbnr. 93/5 som en helhet og på en økologisk måte, i balanse med naturen, dvs ressurssparende eller ressurs berikende.
 • Å legge til rette for etablering av en økogrend med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan for området.·       
 • Å tilstrebe en etisk økonomi, ved å unngå prisoppdriving av eiendommene.·        
 • Å tilstrebe ”fri jord” ved å unngå salg av tomter.·        
 • Å inngå punktfesteavtaler med de som ønsker å bygge hus og bo i økogrenda.·        
 • Å fornye sosiale forhold mellom produsent og konsument ved å skape nærhet og dialog i forvaltningen av våre felles naturresurser som brukes til fremstillingen av sunne landbruksprodukter.

§3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er verdien av skogstomten, kr. 300.000.

§4. Styret og velforeningen

Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 3 – 7 medlemmer. Grunneieren på gbnr 93/1 kan være representert i styret med ett medlem. De øvrige medlemmene velges av Velforening Terra Libera Økogrend, jf § 7. Styrets funksjonstid er 2 år. Halvparten av medlemmer stiller til valg hvert annet år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret velger selv sin leder, som leder styremøtene. Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal gi årsmøtet anledning til å uttale seg om årsregnskap og årsberetning innen 1. mai i det påfølgende regnskapsår.
Styremedlemmene skal ikke motta honorar for sine verv.
Ansvar for drift og vedlikehold av økogrendens felleseiendommer og felles adkomstvei overlates til ”Velforening Terra Libera Økogrend”. Velforeningen skal tilrettelegge for aktiviteter og virksomheter som passer til stiftelsens formål.
Alle over 18 år som ønsker å bosette seg i økogrenden, blir medlem av Velforeningen, under forutsetting at de tilslutter seg formålene og vedtektene. Velforeningen avgjør selv opptak av nye medlemmer og eventuell utelukkelse av medlemmer.
Stiftelsen kan kun inngå punktfesteavtaler med medlemmer av Velforening Terra Libera Økogrend. Stiftelsen og Velforeningen kan i fellesskap lage retningslinjer for tildeling av punktfesteavtaler. I punktfesteavtalene skal følgende punkter være med:·       

 • Formålet er oppføring av miljøvennlig bolig, som bygges i henhold til reguleringsplanen og Velforening Terra Libera økogrends vedtekter.·        
 • Forutsetningen for å kunne overta festeforholdet er at ny fester melder seg inn i Terra Libera og forplikter seg til å etterleve Velforening Terra Libera Økogrends vedtekter og andre bestemmelser vedtatt av Velforening Terra Libera Økogrends årsmøte.

§5. Styrets saksbehandling

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak og beslutninger forutsetter enstemmighet.
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger, med kort begrunnelse. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§6. Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur til en eller flere styremedlemmer, alene eller i fellesskap. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

§7. Årsmøte

Årsmøtet består av medlemmene i ”Velforening Terra Libera Økogrend”. Årsmøtet er vedtaksført når mer enn halvdelen av medlemmene stiller. Årsmøtet velger selv sin leder.
Årsmøtet har myndighet til:
1.    Å velge styremedlemmer
2.    Å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
3.    Å avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetningen
4.    Å beslutte gransking
5.    Å velge stiftelsens revisor
6.    Å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
7.    Å avgi uttalelse til styret

Det skal føres protokoll over årsmøtets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og årsmøtets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen.

Vedtekter for ”Velforeningen Terra Libera Økogrend”
§ 1. Foreningens navn 

Foreningens navn er: Velforening Terra Libera Økogrend (TL) og ble stiftet 12. juli 2015.                       

Terra Libera Økogrend etableres på Terra Libera Stiftelsens eiendom, gbnr 93/5.
Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål:·       

§ 2. Formål 

 •  TL har ansvar for drift og vedlikehold av økogrendens felleseiendommer og felles adkomstvei (veilag).·        
 • TL skal ivareta medlemmenes felles interesser og søke å utvikle økogrenden til et miljøvennlig, trygt og godt boligmiljø.·       
 •  TL vil være et bærekraftig, inkluderende, seg selv permanent utviklende minisamfunn, hvor medlemmene støtter hverandre i sin utvikling som menneske og hvor alle har ansvar for å utvikle seg i fellesskapet.·    
 • TL vil tilrettelegge for aktiviteter og virksomheter, som passer til vedtektene.·       
 •  TL etterstreber en dialog med Skaarbugård angående matproduksjon og pleie av landskap.·        
 • TL ønsker å ha en etisk økonomi, som viser seg i bl.a. bankvalg og å unngå prisoppdriving av eiendommene.
  Denne formålsparagrafen kan kun endres på et årsmøte etter at alle medlemmene har uttalt seg og med enstemmighet.

 • § 3. Juridisk person
 • TL er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 • § 4. Medlemmer
 • Alle over 18 år som ønsker kan bli medlem av TL, under forutsetting at de tilslutter seg formålene og vedtektene.

 • § 5. Medlemmenes rettigheter og plikter· 
 •  Alle medlemmene har like rettigheter og plikter.·       
 •  Medlemmene har 1 stemme hver.·       
 •  Medlemmene er økonomisk selvstendige.·     
 •  Medlemmene skal inngå punktfesteavtale med Stiftelse Terra Libera før husbygging settes i gang.·        
 • Medlemmene vil ikke bruke innløsningsretten, men skal inngå forlengelse av punktfesteavtalen på samme vilkår som før, jf. § 32 og 33 i festeloven.·        
 • Før husbygging settes i gang, betaler medlemmene sin del i etableringskostnadene til økogrenden, for eksempel kostnadene til regulering, adkomstvei og vannforsyning.·       
 •  Medlemmene har boplikt. Fravær i mer enn 3 måneder tas opp med styret.·        
 • Ved utleie fastsettes leiepris etter selvkost. Alle utleiekontrakter skal inneholde leietagers plikt til følge velforeningens formål og vedtekter.·       
 •  Om leietageren må bli medlem av velforeningen drøftes i allmøtet.·        
 • Medlemmene tilstreber en økologisk husbyggings- og livsstil i følge retningslinjer som årsmøtet utvikler. Å bygge og leve etter økologiske verdier er en prosess hvor alle utvikler seg i på sin egen måte. TL ønsker å være et fellesskap hvor medlemmene støtter hverandre i denne prosessen.·        
 • Årsmøtet velger et utvalg, som skal se gjennom byggeplaner. Utvalget gir tips og råd om økologiske tiltak. Utvalget består av personer med fagkunnskap og kan være medlemmer og ikke-medlemmer. Meningen er å ikke stå aleine når du prøver å bygge økologisk, men å gi hverandre støtte i form av råd og tips.·       
 • Alle medlemmene er forpliktet til å informere seg om de økologiske og sosiale konsekvensene av anskaffelser og tiltak.·       
 • TL velger styremedlemmer til Stiftelse Terra Libera.·        
 • Årsmøtet velger en eller flere fagkyndig(e) person(er) som skal ha ansvar for å forvalte skogsområdet etter en plan som er godkjent av årsmøtet.

 • § 6. Innmelding og utmelding av medlemmer
 • Nye medlemmer må:-      
 • Informere seg om og gjøre seg aktivt kjent med TL-      
 • Delta på minst 3 allmøter-      
 • Betale innmeldingsavgift
  Ved utmelding gjelder:-      3 måneder oppsigelse-      TL (allmøtet) informeres først om oppsigelse og hussalg.

 • § 7. Kontingent
 • Alle medlemmene betaler innmeldingsavgift på kr 30.000 som engangssum. Eventuell årlig medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Alle medlemmene betaler et månedlig beløp, fastsatt av årsmøtet, til vedlikehold og drift av felleseiendommene og fellesinteresser.

 • § 8. Tillitsvalgtes godtgjørelse
 • Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 • § 9. Årsmøte
 • Årsmøtet er TL’s øverste myndighet, og avholdes årlig. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste. Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker før dette, og dokumentene sendes ut 2 uker før årsmøtet.

 • Årsmøtet skal behandle:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer for å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og budsjett, anvendelse av disponible midler
 5. Fastsetting av arbeidsplan og økologiske retningslinjer for kommende år
 6. Skogsforvalteres årsberetning
 7. Valg av skogsforvaltergruppen
 8. Valg av bygge-utvalget
 9. Valg av styret
 10. Andre innkomne saker

§ 10. Stemmegivning på årsmøtet

Beslutninger forutsetter enstemmighet. 75 % av medlemmene må være tilstede for å kunne treffe avgjørelser.


§ 11. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 12. Styret

TL ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Det bør minst bestå av leder og to styremedlemmene. Valgperioden er to år. Styret konstituerer seg selv.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med TL’s  økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere TL utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak og beslutninger forutsetter enstemmighet.


§ 13. Allmøter

TL holder allmøter etter behov. Allmøtene er samvirkets høyeste organ mellom årsmøtene. På allmøtene kan det ikke tas beslutninger som er i strid med vedtektene. Avgjørelser treffes ved enstemmighet. Saksliste sendes ut 1 uke på forhånd. Det kan ikke tas beslutninger om saker som ikke sto på sakslisten.


§ 14. VedtektsendringEndringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves enstemmighet. Formålsparagrafen kan kun endres på et årsmøte etter at alle medlemmene har uttalt seg, og forutsetter enstemmighet.


§ 15. OppløsningOppløsning av TL kan bare behandles på ordinært årsmøte.Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av TL. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.